Chuyển tới nội dung

Hội nghị tổng kết Công ty tại Bạch Viên T1/2015

Tâm Đan và Hội nghị tổng kết cuối năm 2014 tại nhà hàng Bạch Viên